​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
tại Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất

updating.gif


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​