​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật và Thương mại (10/1999); Hiệp định về vận chuyển hàng không (5/2001); Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển công nghiệp, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Đu-bai, Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban chứng khoán và hàng hóa Ê-mi-rát về hỗ trợ và hợp tác song phương, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường Việt Nam và Tổng cục tiêu chuẩn và đo lường UAE(9/2007); Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận thành lập Ủy ban Liên Chính phủ, Thoả thuận hợp tác lao động, Thoả thuận hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Abu Dhabi, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (2/2009); Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ (10/2010).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​